Van schooladvies naar plaatsing

Tussen de scholen van het basisonderwijs en middelbaar onderwijs in de regio West-Brabant zijn afspraken gemaakt over op welke wijze we van advies overgaan tot plaatsing.

Lees hier een totaaloverzicht van schooladviezen van de verschillende VO-scholen binnen het samenwerkingsverband.

Bekijk voor alle belangrijke data de agenda!

Voorlopig advies

Januari groep 8: de leerling ontvangt het voorlopig schooladvies. Met dit voorlopig advies kunnen de ouders hun kind alvast aanmelden op een middelbare school naar keuze.

Dit advies maakt de basisschool op basis van informatie zoals: observaties, sociaal-emotionele vaardigheden, werkhouding, motivatie en leerprestaties. Voor de leerprestaties maakt de school gebruik van de gemaakte toetsen uit het leerlingvolgsysteem, met name de resultaten vanaf groep 6. De scores voor begrijpend lezen en rekenen tellen het zwaarst mee voor het schooladvies. Ook een capaciteiten- en/ of intelligentieonderzoek speelt een rol.

Doorstroomtoets

Januari/ februari groep 8: de leerling maakt de doorstroomtoets. Uit de toets komt een toetsadvies. Is het toetsadvies hoger dan het voorlopig advies, dan past de basisschool het schooladvies aan. Alleen als het in het belang is van de leerling, kan de basisschool besluiten het advies niet te verhogen.

Definitief advies

Maart groep 8: de leerling ontvangt het definitieve schooladvies. Dit advies wordt onderbouwd in het onderwijskundig rapport. Daarnaast wordt het leerlingprofiel en de plaatsingswijzer aan de ouders en de middelbare school verstrekt. Met dit definitieve advies kunnen ouders hun kind aanmelden op een middelbare school naar keuze.

Leerlingprofiel

Het leerlingprofiel geeft informatie, welke voor het voortgezet onderwijs belangrijk is om goed te plaatsen. Met welke sterke kanten of ontwikkelpunten van moet het VO-rekening houden en welke plaatsing is het meest succesvol.

Plaatsingswijzer

De plaatsingswijzer geeft een overzicht van de behaalde leerprestaties afgezet tegen de verschillende onderwijsniveaus. Per onderwijsniveau zijn er vier profielen waarop een leerling kan worden geadviseerd. Dit is omdat een leerling niet altijd voldoet aan de eisen, die vereist zijn voor het betreffende onderwijsniveau.

De profielen staan hieronder omschreven. Voor sommige profielen is het nodig, dat de basisschool extra informatie aanlevert. De vervolgschool ziet aan het gekozen profiel wat het niveau van de leerling is en of de leerling aanvullende begeleiding nodig heeft.

  1. Het Basisprofiel geeft aan  dat je kind het geadviseerde niveau zonder meer aankan.
  2. Het Plusprofiel geeft aan de je kind misschien meer in zich heeft dan het geadviseerde niveau, en mogelijk kan opstromen naar een hoger niveau.
  3. Het Bespreekprofiel geeft aan de je kind misschien niet helemaal voldoet aan de eisen voor het geadviseerde niveau, maar dat dat komt door er thuis of op school iets gebeurd is waardoor je kind tijdelijk minder goed presteert. De basisschool kan dan adviseren om je kind toch toe te laten.
  4. Het Disharmonisch profiel is het profiel voor leerlingen met een leerstoornis (bijv. dyslexie) of een diagnose op sociaal-emotioneel gebied (bijv. ASS of ADD) die door hun stoornis niet aan de eisen voor het betreffende onderwijsniveau lijken te voldoen, maar waarvan de basisschool verwacht dat zij dat niveau wel aankunnen.

* De plaatsingswijzer is geen verplicht instrument voor basisscholen om te gebruiken voor de schooladvisering.

Aanmelddagen

In maart zijn de aanmelddagen van het VO. Tijdens deze dagen kunnen de ouders hun kind aanmelden op de school naar keuze.

Plaatsing

Na aanmelding bij de middelbare school bekijkt de desbetreffende school of zij de leerling kunnen plaatsen. Dit doen zij op basis van het schooladvies vanuit de basisschool en de documentatie zoals hierboven omschreven. Wanneer een leerling geplaatst is, ontvangen de ouders hiervan een schriftelijke bevestiging.

Warme overdracht

De basisschool en de middelbare school dragen zorg voor een warme overdracht. Iedere leerling wordt mondeling besproken waarbij extra toelichting wordt gegeven op de opgestelde documenten zoals hierboven omschreven.

Kennismaken

Juni groep 8: de leerling gaat kennismaken op de toekomstige middelbare school. Ze maken onder andere kennis met andere leerlingen en hun mentor.